תנאים נוספים 

1. הלקוח פוטר בזאת את ספרטה קרגו בע"מ מכל אחריות לכל נזק שייגרם עקב אספקת השירותים ולא תחול על ספרטה קרגו בע"מ כל חובה לפצות את הלקוח ו/או את עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' כלשהו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מביצוע הזמנת הרכש ו/או אספקת השירותים, למעט בנסיבות בהן ספרטה קרגו בע"מ גרמה לנזק בזדון או ברשלנות רבתי מצידה.

             

2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי ספרטה קרגו בע"מ פועלת להסדרת השילוח הבינלאומי ומשמשת כגורם מתאם בלבד לצורך ענייני הלוגיסטיקה וההובלה הימית/אווירית/יבשתית ולפיכך אינה אחראית לשינוי נתיב ההובלה ו/או משך  ההובלה ו/או איחורים בהגעה ו/או במסירת המטען ו/או נזק/חוסר שיגרמו בעת שהמטען אינו בחזקתה בפועל של ספרטה קרגו בע"מ או לכל דבר ועניין אחר הקשור בשירותים ואשר איננו נמצא בשליטתה הבלעדית של ספרטה קרגו בע"מ.

 

3. בכל מקרה אחריותה של ספרטה מוגבלת עפ"י האמנות הבינלאומיות הרלוונטיות או עפ"י שטר המטען אם הוצא על ידי ספרטה, לרבות לעניין תקופות ההתיישנות וגובה האחריות.

 

4. בכל מקרה ספרטה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, תוצאתי או עונשי כלשהו, או לכל נזק אשר ייגרם עקב כל אירוע שאינו בשליטתה הבלעדית, לרבות מלחמה, שביתה במשק, פעולות טרור, רעידות אדמה ו/או כל אירוע אחר הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של ספרטה. הלקוח פוטר בזאת את ספרטה באופן מוחלט מכל אחריות שילוחית מכל סוג שהיא והלקוח מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה המייחסת לספרטה אחריות שילוחית כלשהי. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ספרטה באיזה מהנסיבות המנויות לעיל ו/או הנובעות מאחריות שילוחית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח פוטר בזאת את ספרטה מכל אחריות לנזקים כלשהם שנגרמו  למטענים כלשהם

 

5. לוחות הזמנים של ההובלה והמחירים כפופים לשינויים ובאחריותן של חב' הספנות / תעופה / נמל ואינם ישימים לחומרים מסוכנים, מתכלים או חריגים או בקירור. פרטי הטיסה / הפלגה ולוחות הזמנים הינם משוערים בלבד, בהתאם לנתונים הנמסרים ע"י חברות התעופה והספנות וכפופים לשינויים המבוצעים על ידן. ההתקשרות בין ספרטה קרגו בע"מ לבין הלקוח לרבות לעניין התמורה כפופה להוראות ולתנאים בחוזי ההובלה האווירית/ימית המופיעים בשטר המטען של המשלחים הבינ"ל ו/או של חב' הספנות/תעופה.

 

6. הלקוח מתחייב להשיג, על חשבונו, את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לצורך ייבוא ו/או ייצוא ו/או הטענה ו/או פריקה, ככל שנדרשים, למעט אלו שספרטה הודיעה בכתב ובבירור כי היא האחראית להשיגם. הלקוח יהיה אחראי לתשלום כל מס ו/או היטל ו/או תשלום שהוא החל על פי דין בגין השירותים (למעט מיסים החלים על ספרטה בגין קבלת תקבולי התמורה), אלא אם התחייבה ספרטה בבירור ובכתב לשאת בתשלומים אלו.

 

טואול - בניית אתרים